rosetta

Súdne preklady

Právna forma

 • súdny prekladateľ pre zdrojové / cieľové jazyky: anglický a slovenský
 • zapísaný v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 970860 od júna 2007
 • nie som platiteľom DPH

Právne normy upravujúce toto moje postavenie

 • základnou právnou normou je Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení zákonov č. 93/2006 Z. z., č. 522/2007 Z. z., č. 520/2008 Z. z.
 • Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 a ktorá okrem iného a spolu s týmto zákonom určuje aj náležitosti súdne overeného prekladu
 • Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení Vyhlášky MS SR č. 500/2008 Z. z. a Vyhlášky MS SR č. 565/2008 Z. z. uvádzajúcich ceny za vyhotovenie prekladateľských úkonov vyjadrené v EUR

Poistenie proti škode spôsobenej zadávateľovi

 • V zmysle § 9 zákona č. 382/2004 mám proti prípadnej škode spôsobenej zadávateľom v dôsledku výkonu svojej činnosti uzavreté poistenie u poisťovacej spoločnosti Allianz.

Pokyny a podmienky dodania dokumentov na preklad a odovzdania vyhotoveného prekladu

 • prvopis, odpis, notárom overená fotokópia, v prípade potreby s apostilou – pre potrebu svojho archívu si vždy vyhotovujem jeho kópiu
 • odovzdanie dokladu na preklad a prevzatie vyhotoveného prekladu osobne a v termíne podľa dohody
 • zaslanie dokumentu na preklad, ako aj odoslanie vyhotoveného prekladu doporučenou poštou alebo kuriérom
 • naskenovaný dokument, určený na preklad (teda vrátane každej notárskej alebo matričnej pečiatky a apostily) zaslaný vopred elektronickou poštou – v takomto prípade si preklad vopred pripravím, zadávateľ mi potom podľa dohovoru dodá originál; preklad po konečnej kontrole zviažem a odovzdám na počkanie alebo odošlem podľa jeho pokynov
 • podľa dohovoru so zadávateľom môžem preklad prísť vyhotoviť alebo vopred vyhotovený preklad prísť zviazať na ním určené miesto a v ním určenom termíne
 • ďalšie kópie už raz vyhotoveného prekladu samozrejme vyhotovím za paušálnu cenu, preklady dokladov sa archivujú po dobu 10 rokov
 • vyhotovený preklad dodávam len vytlačený, elektronickú podobu preloženého textu odo mňa nežiadajte

Spôsob platby a cena za vyhotovenie prekladu

 • daňovým dokladom je vyúčtovanie nie faktúra, prekladateľská činnosť podľa zákona č.382/2004 nie je podnikaním
 • uprednostňujem platbu bankovým prevodom alebo vkladom na účet, môžete však platiť aj v hotovosti
 • každý jeden preklad vyhotovený podľa zákona č. 382/2004 (nie kópie toho istého prekladu) je samostatným dokladom, ktorý vo svojom prekladateľskom denníku vediem pod jeho jedinečným číslom, z tohto dôvodu teda odo mňa nepožadujte tzv. "množstevnú" zľavu - konal by som proti litere zákona
 • základom mojej ceny za vyhotovený preklad (tzv. tlmočného) je 1 normovaná strana textu v cieľovom jazyku, čo predstavuje 1800 znakov, vrátane medzier (teda 30 riadkov po 60 úderov)
 • minimálna účtovaná suma je za 1 normostranu

Na základe nielen svojich osobných skúseností nadobudnutých počas výkonu svojej činnosti si týmto považujem za povinnosť upriamiť Vašu pozornosť na nasledujúce

Na dodávku súdneho prekladu nepotrebujete sprostredkovateľa!

Ustanovenia § 22 ods.1 písm. a) zákona č. 382/2004 upravujúce, že súdny prekladateľ je povinný vykonávať celú prekladateľskú činnosť (teda vrátane viazania a zapečatenia vyhotoveného prekladu) osobne.

Súdny preklad je justičnou verejnou listinou; justičné verejné listiny sú listiny vydané alebo osvedčené orgánmi alebo úradnými osobami v pôsobnosti rezortu Ministerstva spravodlivosti SR. Videli ste už alebo predstavili by ste si niekedy akúkoľvek úradnú osobu, ktorá by bez výčitiek svedomia nepopísaný papier nielen so svojou úradnou pečiatkou, ale aj svojím vlastnoručným podpisom zverila akejkoľvek inej sprostredkovateľskej osobe, aby táto v jej neprítomnosti a v jej mene viazala a pečatila justičné verejné listiny?

Ustanovenia § 23 ods.2 zákona č. 382/2004 a § 18 ods. 1 písm. b) Vyhlášky č. 490/2004 upravujúce náležitosti súdneho prekladu. Keď totiž úradná pečiatka prekladateľa na zadnej strane prekladu neprekrýva šnúru a nálepku, potom takýto "súdne overený" preklad, možno za „zaujímavú“, teda dumpingovú cenu dodaný hoci aj "renomovanou prekladateľskou agentúrou" (!), nie je ničím iným, ako s veľkou mierou pravdepodobnosti len obyčajným, hoci aj presným a kvalitným falzifikátom. Žiadna agentúra totiž nemôže dokázať, že takýto „súdne overený“ preklad skutočne vyhotovil pod ním podpísaný súdny prekladateľ (!). Keď by preklad bol skutočne osobne vyhotovil pod ním podpísaný prekladateľ, tak by ho aj osobne zapečatil.