babel

O mne

Vitajte na mojej webovskej stránke "bugavec.sk", kde Vám s radosťou ponúknem svoje služby spočívajúce na mojich skúsenostiach nielen z oblasti prekladov a tlmočenia.
A prečo sa moja stránka volá "bugavec"? Týmto spôsobom som sa rozhodol oživiť túto už storočnú a takmer zabudnutú prezývku nášho rodu.

Právna forma

 • od roku 1992 podnikám ako fyzická osoba—živnostník
 • číslo živnostenského registra 102-7539
 • nie som platiteľ DPH
 • IČO 317 38 982
 • DIČ 1024 86 0705

Moje vzdelanie a pracovné skúsenosti

 • chémia (chemická technológia)
 • poľnohospodárstvo (rastlinná výroba, ochrana rastlín)
 • medzinárodné právo a vzťahy, právo EÚ, diplomacia
 • nakladanie s (nebezpečným) odpadom, jeho zneškodnňovania a recyklácia
 • preprava nebezpečných vecí (ADR)
 • dosahy na životné prostredie (EIA)
 • využívanie štrukturálnych fondov EÚ

Iné oblasti môjho záujmu

 • ekologické poľnohospodárstvo a užitočné organizmy
 • biomasa, netradičné a alternatívne zdroje energie
 • mak a konopa, včelárske a liečivé rastliny, jedlé a liečivé huby
 • pletivové kultúry
 • netradičné a postupy a vplyv v rastlinnej výrobe
 • včelárstvo a veci s ním spojené
 • dejiny a staré technológie
 • hvezdárstvo a účinok zanebdbávaných vesmírnych a pozemských vplyvov na náš život

Normy, ktorých sa pri svojej práci pridržiavam

 • ISO:17100 Prekladateľské služby; Požiadavky na prekladateľské služby
  Aj keď nemám akreditáciu podľa tejto normy, vždy sa snažím ju dodržiavať a riadiť sa zásadami ňou stanovenými.
 • Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov
  Ako prekladateľ zapísaný v Zozname prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR som si v plnej miere vedomý svojich záväzkov, práv a povinností spojených s touto činnosťou. Z tohto dôvodu sa touto právnou normou riadim aj pri vyhotovovaní súdne neoverených prekladov, vykonávaných v rámci svojej živnosti.

Zásady ktorými sa pri svojej práci riadim

"Každý podľa svojich možností a schopností."
Keď som si jasne vedomý skutočnosti, že niektorú zákazku by som z odborného alebo časového dôvodu nebol schopný preložiť, zákazku radšej odmietnem, ako by som svojho možného zákazníka sklamal a neumožnil mu včas si nájsť iného dodávateľa, ktorého mu prípadne odporučím aj sám.

"Môj zákazník, môj pán."
Vernosť zákazníkovi a obojstranná dôvera sú z mojej strany vždy samozrejmosťou.

"Zázraky na počkanie a nemožné do troch dní."
Napriek tomu od zákazníka očakávam pochopenie, že prekladatelia len ľudskými bytosťami, a nie strojmi na prekladanie. Nedá sa síce preložiť všetko a hneď, dá sa však preložiť veľa. Niekedy si to od zákazníka vyžaduje len trochu trpezlivosti navyše. Na druhej strane, oneskorená dodávka zdrojového textu od zákazníka nepochybne povedie k zbytočnému napätiu a ohrozuje kvalitné zvládnutie a dochvíľne dodanie požadovaného prekladu.

"Nikto nie je dokonalý, nikto učený z neba nespadol a každý má právo na omyl."
Neprekladám automaticky, ale sa v prvom rade snažím do čo najvyššej miery pochopiť podstatu a odborné pozadie toho, čo mám vlastne preložiť. V prípade potreby a podľa daných možnosti preklady vždy vyhotovujem po terminologickej a odbornej porade s priamym zákazníkom. V takomto prípade od zákazníka očakávam pomoc a odpovede aj na zdanlivo málo významné otázky. V prípade požiadavky a podľa dohody so zákazníkom preklady môžu prejsť ešte dodatočnou odbornou či jazykovou korektúrou jazykárom alebo rodeným hovorcom. Táto sa však účtuje navyše k cene zákazky. Akékoľvek odborné a terminologické pripomienky a výsledky korektúr vykonaných zákazníkom sú nielen pre mňa, ale aj pre môjho zákazníka zdrojom poučenia a nových znalostí. Sú preto z mojej strany vždy vítané a umožňujú vyhnúť sa nepríjemným reklamáciám v budúcnosti.

"Viac hláv, viac rozumu."
V žiadnom prípade sa nebránim práci v dobre zohratej skupine prekladateľov. Každého zákazníka však s istotou môžem ubezpečiť o tom, že v prípade rozsiahlejších odborných prekladov je lepšie mať preklad vyhotovený neskôr, prípadne s použitím CAT nástrojov (napríklad Tradosu alebo Wordfastu), jedným prekladateľom alebo zohratou skupinou prekladateľov, ako dostať a zaplatiť za "odborný preklad", do slova a do písmena narýchlo zbúchaný nesúrodou skupinou navzájom sa nepoznajúcich prekladateľov, ktorým v prípade naliehavej potreby odbornej konzultácie zúfalo chýba priamy a pohotový styk s konečným zákazníkom.

Z dôvodu krížovej kontroly a lepšieho pochopenia zdrojového cudzojazyčného textu je z mojej strany vždy vítané jeho viacjazyčné vyhotovenie.

Medzi mojich zákazníkov, okrem iných, patrili či patria aj:

Acropolis • Arysta-Agro Slovakia • Aspena • CEET • Cut-e Slovakia • City University Bratislava • European Crop Protection Association • Havlát & Partners — advokátska kancelária • HMP, Hobrascón Huarte Hydromeliorácie • Chemtura • Infotrans Germanus • Ministerstvo pôdohospodárstva SR • Praxide • PT servis • Rekal • Siemens • Slovalco • Slovenská asociácia ochrany rastlín • Sprint-Press • Syngenta Slovakia • Tandem Academia • Translata • VKM

Poistenie proti škode spôsobenej zákazníkovi

Proti prípadnej škode spôsobenej zákazníkovi v dôsledku výkonu svojej prekladateľskej činnosti mám uzavreté poistenie u poisťovacej spoločnosti ČSOB.