rosetta

Preklady

Jazyky

 • hlavné zdrojové / cieľové jazyky: anglický, slovenský, španielsky, ruský
 • predovšetkým zdrojové / možné cieľové jazyky: francúzsky, nemecký, nórsky (bokmål)
 • príležitostné zdrojové jazyky: dánsky, katalánsky, nórsky (nynorsk)
 • Iné jazykové možnosti a požiadavky: poznám mnohých iných prekladateľov, zavolajte mi a vždy sa spoločne pokúsime nájsť riešenie.

Druhy vyhotovovaných odborných prekladov

 • odborné články
 • vstupy / výstupy odborných podujatí (semináre, konferencie, prednášky, obrazové prezentácie)
 • technické správy, ponukové listy, katalógy, technické výkresy, technické listy, návody na obsluhu a použitie, etikety, karty bezpečnostných údajov, technické normy, patenty, a podobne
 • všeobecné právne akty (zákony, vyhlášky, legislatíva EÚ a medzinárodných organizácií) na právne a všeobecné účely
 • zmluvy, osobné doklady, notárske zápisnice, účtovné uzávierky, poistné udalost, vysvedčenia, diplomy a iné osobné doklady na právne a všeobecné účely
 • individuálne právne akty

Moja doterajšia prax a odborné skúsenosti z prekladania

 • poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo, hydrológia, chémia, všeobecná biológia, životné prostredie, odpady, petrochémia
 • metalurgia, spracovanie a úprava kovov, automobilový priemysel, všeobecné strojárstvo, elektrotechnika, stavebníctvo, územné a stavebné konania, doprava, energetika, preprava nebezpečných vecí (ADR), medicínska technika
 • riadenie, bankovníctvo, dejiny, diplomacia

Informatívny preklad

  Pod informatívnym prekladom rozumiem vyjadrenie sa k obsahu predloženého textu s vystihnutím a načrtnutím jeho najpodstatnejších bodov a pasáží.

"Slováci, píšte po slovensky!" (Anton Bernolák, 1790)

  V poslednom čase sa veľmi často a pravidelne vyskytuje nielen štylisticky, ale aj gramaticky nízka úroveň mnohých zdrojových textov v slovenčine, určených na preklad do cudzieho jazyka. Sú to väčšinou pôvodne cudzojazyčné odborné texty (napríklad návody na obsluhu), pri ktorých lacnom "preklade" sa celkom istotne "ušetrilo". Preto Vás pekne prosím, ak máte poruke aj pôvodné texty, poskytnite mi ich ako barličku. Takáto barlička je nápomocná a niekedy zrozumiteľnejšia ako jej "preklad".

  Navyše, celkom istotne úprimná snaha mnohých Slovákov vyjadriť sa čo najodbornejšie a najúradnejšie často robí pôvodné slovenské texty nezrozumiteľnými a jednoducho povedané nepreložiteľnými (!). Prekladateľ potom nemá pred sebou zdrojový text, ale rébus a nočnú moru prekladateľov.

Používanie prekladateľského softwaru (CAT nástrojov)

  Zatiaľ používam prekladateľský software Trados a Wordfast. Týmto za určitých podmienok vopred nevylučujem svoju ochotu používať aj ďalšie CAT nástroje.

Úprava textu

 • grafická úprava v rámci softwarových možností MS Office
 • po dohode a v rámci možností prípadne aj v iných formátoch
 • skenovanie

Výstupy

 • vytlačené jednostranne / obojstranne čierno-bielou laserovou alebo atramentovou tlačiarňou
 • vytlačené jednostranne / obojstranne farebnou laserovou tlačiarňou (po dohode a za príplatok)
 • vytlačené jednostranne / obojstranne farebnou atramentovou tlačiarňou
 • vo formátoch MS Office na CD/DVD a iných médiách, po dohode aj v iných formátoch
 • internetové stránky (HTML)
 • odoslané poštou / kuriérom
 • odoslané elektronickou poštou a internetom
 • po dohode môžem zabezpečiť aj knihárske spracovanie výstupov

Základné dodacie lehoty

  Znenie zákona č. 382/2004 mi umožňuje nezapočítavať deň príjmu zákazky na preklad a deň odovzdania vyhotoveného prekladu do lehoty vyhotovenia prekladu. Vzhľadom k svojej snahe čo najviac vychádzať svojim zákazníkom v ústrety však túto možnosť využívam len v obmedzenej miere. Napriek tomu niekedy bývam okolnosťami nútený svojmu zákazníkovi účtovať príplatok za urýchlené vyhotovenie prekladu. Ak sa nedohodne inak a ak je to možné, moje základné dodacie lehoty sú nasledujúce:

  • do 2 hodín - 1 NS
  • do 4 hodín - 2 NS
  • do 12 hodín - 6 NS
  • do 24 hodín - 10 NS

  Dodacia lehota začína plynúť od chvíle prijatia záväznej objednávky a po dodaní textu na preklad.

  Bežné osobné doklady určené na právne účely sa podľa okolností snažím vyhotoviť ešte v deň ich dodania zadávateľom.