rosetta

Priser

Prising for oversettelser

 • Prisen min på 20 euro per 1 side for oversettelser regnes 20 euro pga 1 normerte side, dvs. 1800 skrifttegner og ord (dvs. 30 linjer, hver med 60 slager i sats) av den fertige teksten i målspråket.priser for oversettelsesprosjekter er i hovedsak satt for 1 standardside (SP) av en tekst på målspråket, det vil si 1800 tegn og ord (30 maskinskrevne linjer med 60 tegn og ord hver).
 • Prisen for hastegjennomføring av e oversettelse er, i henhold til den nødvendige leveringsdatoen og dokumentets art, med et tilleggsgebyr på 50 % til 100 % av grunnprisen.
 • Faktureres i det minste en beløp for 1 normerte side.
 • Ingen oversettelsesarbeid – hvor hver side er unik – er verken maskinproduksjon eller nettbasert produksjon; Men for arrangementer som involverer større oversettelsesprosjekter eller mange øvinger, samt nøkkel- og kontraktkunder, tilbyr jeg rimelige leveringstider eller rabatter.
 • Når det gjelder oversettelsesprosjekter understøttet av CAT-verktøyer, bruker jeg i fellesskap å tilby spesialpriser med kutt og faste priser per oversatt side.
 • På grunn av min nysgjerrighet på størrelsen på forskjellige oversettelsesprosjekter i kilde- og målspråket, analyserte jeg og fant ut at 5,5 er gjennomsnittlig antall tegn per ord; dette gir da et gjennomsnittlig antall på 327 ord per standardside. Til slutt vil disse, f.eks. 327 ord må kombineres til meningsfulle setninger, og mange som er interessert i å "oversette bare 327 ord" er sannsynligvis ikke klar over dette faktum.
 • Antall fysiske sider i en tekst er misvisende og derfor er allltid forskjellig fra måltekstens, når det gjelder sin faktiske omfang.
 • Siden verdien av det faktiske antallet tegn per ord varierer mye fra språk til språk, forblir antall standarde sider alltid den mest nøyaktige måten å beregne den faktiske omfangen på et oversettelsesprosjekt.
 • Forskjellen mellom omfangene av tekststørrelser på kilde- eller målspråk varierer som oftest innenfor et område på ± 15 %, så jeg anbefaler mine kunder å ta hensyn til denne verdien når de estimerer den endelige prisen.
 • Hvis du ønsker å vite hvor mye en oversettelse kan koste, send meg teksten i en hvilken som helst form på e-post og fortell meg nøyaktig når oversettelsen må gjøres; dessuten jeg foretrekker å gjøre min forhåndsanslag større i stedet for å forklare senere for kunden hvorfor min tidligere anslag har vært "til kundens skade".
 • Edsvorne oversettelsesprosjekter er priset til en spesiell pris som fastsatt ved dekret nr. 491/2004; se i fliken „Edsvorne oversettelser“.

Betalingsmåten pga en faktura

 • enten en bankoverføring eller gjennom betalingsporatelen eller et banktilskudd
 • kontant pga en kvittering